About us

กริพเดียว จบเรื่องยาง เตรียมพบกับศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร ที่นี่ เร็วๆ นี้

นโยบายการรับประกัน Kumho

KUMHO TIRE Warranty System   นโยบายการรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ คึมโฮ ไทร์ 1. บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ คึมโฮ ไทร์ ที่นําเข้าจากต่างประเทศ เฉพาะตามข้อกําหนดและเงือนไขที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันคุณภาพนี้เท์านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอืนใดนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าบริการอันเกิดขึ้นจากการถอด ใส่ ค่าสูญเสียเวลา ค่าสูญเสียอันเนืองจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกและผลจากการเสียหายอืนตามที่กฎหมายอนุญาต 2. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ทุกเส้น จะได้รับการพิจารณาชดเชยต่อเมือได้รับการตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดว่ายางชํารุดดังกล่าวเกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น 3. การประเมินการชดเชยนั้น การตัดสินขั้นสุดท้ายจะกระทําโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยไทร์แอนด์รับเบอร์ จํากัดหรือ บริษัท คึมโฮไทร์ จํากัด 4. การประเมินการชดเชย จะคํานวณจากระดับความลึกของร่องยางที่เหลืออยู่ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังนี้ การชดเชยจะกระทําโดยการขายยางใหม่ให้กับผู้ใช้ ในราคาดังนี้ หมายเหตุ : ราคายางใหม์สําหรับการชดเชยคือราคาในใบราคา (Price List) ของบริษัท (ไม่รวมรายการส่งเสริมการขาย)   5. ร้านค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางเพือขอชดเชยโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย […]

นโยบายการรับประกัน Nitto

NITTO TIRE Warranty System นโยบายการรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ นิดโตะ ไทร์ 1. บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ นิดโตะ ไทร์ ที่นําเข้าจากต่างประเทศ เฉพาะตามข้อกําหนดและเงือนไขที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันคุณภาพนี้เท์านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอืนใดนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าบริการอันเกิดขึ้นจากการถอด ใส่ ค่าสูญเสียเวลา ค่าสูญเสียอันเนืองจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกและผลจากการเสียหายอืนตามที่กฎหมายอนุญาต 2. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ทุกเส้น จะได้รับการพิจารณาชดเชยต่อเมือได้รับการตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดว่ายางชํารุดดังกล่าวเกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น 3. การประเมินการชดเชยนั้น การตัดสินขั้นสุดท้ายจะกระทําโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยไทร์แอนด์รับเบอร์ จํากัดหรือ บริษัท คึมโฮไทร์ จํากัด 4. การประเมินการชดเชย จะคํานวณจากระดับความลึกของร่องยางที่เหลืออยู่ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังนี้ การชดเชยจะกระทําโดยการขายยางใหม่ให้กับผู้ใช้ ในราคาดังนี้ หมายเหตุ : ราคายางใหม์สําหรับการชดเชยคือราคาในใบราคา (Price List) ของบริษัท (ไม่รวมรายการส่งเสริมการขาย) 5. ร้านค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางเพือขอชดเชยโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆในระหว่างการขนส่ง 6. […]

นโยบายการรับประกัน Toyo

นโยบายการรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน นโยบายการรับประกันคุณภาพฯ สําหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์โตโยไทร์, นิตโตะไทร์และ นันกังไทร์ มีเงื่อนไขและ ข้อปฏิบัติดังนี้ 1. บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ โตโยไทร์ , นิตโตะไทร์ และนันกังไทร์ เฉพาะที่บริษัทฯนําเข้ามาจากต่างประเทศ ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในนโยบาย การรับประกันคุณภาพนี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอื่นใดนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าบริการอันเกิดขึ้นจากการ ถอด ใส่ ค่าสูญเสียเวลา ค่าสูญเสียอันเนื่องจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกและผลจากการเสียหายอื่น ตามที่กฎหมายอนุญาต 2. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ทุกเส้น จะได้รับการพิจารณาชดเชยต่อเมื่อได้รับการตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดว่ายางชํารุด ดังกล่าวเกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น 3. การประเมินความชํารุดเสียหายของยางรถยนต์ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้หรือผู้ผลิต การตัดสินขั้นสุดท้ายจะกระทํา โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยไทร์แอนด์รับเบอร์ จํากัด หรือ บริษัท นันกัง รับเบอร์ไทร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด 4. การประเมินมูลค่าการชดเชย จะคํานวณจากระดับความลึกของร่องดอกยางที่เหลืออยู่ ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังนี้ การชดเชยจะกระทําโดยการขายยางใหม่ให้กับร้านค้าราคาดังนี้ […]